تست داینو چیست و چه پارامترهایی را اندازه می‌گیرد؟ اگرچه این روزها بیشترین تمرکز خودروسازان بزرگ روی میزان پیمایش با یک بار شارژ توسط خودروهای برقی است، ولی با این حال هنوز هم تست داینو معیارهایی مانند قدرت و گشتاور اعتبار قدیمی خود را دارند. برای به دست آوردن دقیق این اعداد از دستگاه‌های پیچیده‌ای […]