به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تجارت جهانی (WTO) هشدار داد که رشد تجارت جهانی ممکن است در سال جاری تقریباً به نصف کاهش یابد و رشد اقتصادی جهانی نیز ممکن است در سال جاری به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین کاهش یابد. سازمان تجارت جهانی گفت که تهاجم روسیه به اوکراین نه تنها یک بحران […]